Support
Pinkage
Tel : 02-512-0270
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

delivery information

วันที่: 15-12-2016

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  • เมื่อมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 1500 บาท ขึ้นไป จัดส่งสินค้าฟรี
  • ยอดสั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 1500 บาท มีค่าจัดส่งชิ้นละ 50 บาท
  • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ (ในกรณีที่ทำการสั่งสินค้าหลายชิ้น อาจเกิดความล่าช้า หากมีการจัดส่งแบบแยกชิ้น)
  • ถ้าท่านไม่พึงพอใจกับสินค้าที่ท่านซื้อ ท่านอาจส่งสินค้าดังกล่าวคืนมายังเราภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า สินค้านั้นจะต้องไม่ถูกใช้ ป้ายฉลากสินค้าจะต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย และสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์
  • ท่านต้องส่งคืนสินค้ามายังเราในสภาพเหมือนเดิมดังที่เป็นตอนที่ท่านรับ สินค้า และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย ในกรณีที่สินค้าใดๆ ที่ส่งคืนกลับมายังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังท่าน
  • ในบางกรณี นโยบายการชำระเงิน/การยกเลิกและการคืนเงินสำหรับสินค้าบางอย่างอาจแตกต่าง จากเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปตามที่ระบุไว้ในนี้ ในกรณีดังกล่าว เราจะแสดงเงื่อนไขพิเศษไว้ในส่วนของรายละเอียดสินค้า

PC VERSION