Support
Pinkage
Tel : 02-512-0270
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

HOW TO ORDER

วันที่: 20-01-2017

HOW TO ORDER

การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

การสั่งซื้อสินค้า 

 • ผู้ซื้อสินค้า สามารถสั่งซื้อสินค้า โดยทำการเลือกสินค้าจากหน้าแสดงสินค้า (Products) โดยในแต่ละรายการ จะสามารถเลือกจำนวนที่ต้องการ และทำการกด Add to cart
 • รายการสินค้าที่เลือกซื้อไว้ จะถูกรวบรวมในตะกร้าสินค้า
 • ระบบจะรวบรวมและคำนวณจำนวนเงินที่ต้องการชำระให้ทราบ
 • เลือกวิธีการชำระเงิน และสินสุดขั้นตอน

การชำระเงินผ่านการโอนเงินธนาคาร

โอนเงินตามจำนวนเงินที่แสดงใน "ยอดสั่งซื้อ (รวมค่าจัดส่ง)" ไปยังหมายเลขบัญชีธนาคารของบริษัทที่แจ้งไว้ จากธนาคารสาขาที่ท่านสะดวก

ผู้โอนเงิน ต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี) ในกรณีที่โอนต่างธนาคาร หรือข้ามเขตที่ทำการสำนักงานของธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

***ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ ผ่านสื่อต่างๆ ดังต่อไปนี้***

 • e-mail ภาพ scan สำเนาหลักฐานการโอนเงินที่ ecommerce@pinkagethailand.com หรือ admin@pinkagethailand.com
 • ส่งหลักฐานผ่านเว็บไซต์ www.pinkagethailand.com ที่หน้า "แจ้งโอนเงิน"
 • ส่งหลักฐานผ่านทาง Line ID : pinkagethailand

รายการสั่งซื้ออาจจะถูกยกเลิกได้ ถ้าผู้สั่งซื้อไม่ได้โอนเงินเข้ามาภายใน 7 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ โดยสามารถทำการสั่งซื้อใหม่ได้ในภายหลังหากต้องการใบกำกับภาษีโปรดแจ้งชื่อ นิติบุคคล, ที่อยู่ในการออกใบกำกับฯ เอกสารจะจัดส่งไปพร้อมกับสินค้าในขั้นตอนการจัดส่ง

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต 

 • ระบบรองรับการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Visa, Mastercard, JCB เท่านั้น
 • ไม่รับชำระด้วยบัตรเครดิตประเภทนิติบุคคล
 • หากต้องการใบกำกับภาษีโปรดแจ้งชื่อนิติบุคคล,ที่อยู่ในการออกใบกำกับฯเอกสารจะจัดส่งไปพร้อมกับสินค้าในขั้นตอนการจัดส่ง
 • รายการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทฯขอกำหนดยอดสั่งซื้อหลังรวมค่าจัดส่งแล้วไม่ต่ำกว่า 300 บาท หากผู้ซื้อสินค้ามียอดต่ำกว่านั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
 • การยกเลิกรายการชำระผ่านบัตร และคืนยอดเงินการชำระทางบัตรเครดิตต่อไป

การจัดส่ง

 1. เรามุ่งหมายที่จะส่งมอบสินค้าแก่ท่าน ณ สถานที่ส่งมอบที่ท่านระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อของท่าน และตามวันส่งมอบที่เราระบุไว้ ณ วันที่ท่านออกจากหน้าเพจคำสั่งซื้อ (ตามข้อมูลในอีเมลล์ยืนยันคำสั่งซื้อ)
 2. เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากทางเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด
 3. เมื่อได้ส่งมอบสินค้าแล้ว ท่านต้องลงนามรับรองการส่งมอบ ท่านสามารถติดต่อ Pinkagethailand Customer Service Team ที่เบอร์ 02-512-0270 ต่อ 31 หรือ customer@pinkagethailandcom ในกรณีที่มีความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือความเสียหมายเกิดขึ้นกับสินค้า ท่านต้องจัดหาเอกสารที่ส่งมอบพร้อมกับสินค้าให้เราได้ เมื่อเราร้องขอไป
 4. โปรดทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าไปยังบางพื้นที่ได้ ซึ่งหากเกิดกรณีนี้ขึ้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบตามรายละเอียดการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่ง ซื้อสินค้า ทางเราจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่าน หรือจัดส่งไปยังที่อยู่สำรองอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อทำการสั่งซื้อ
 5. เราจัดส่งสินค้าในหีบห่อมาตรฐานของทางเรา ซึ่งหากท่านต้องการการบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษใดๆ ท่านตกลงที่จะชำระในส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มเติมขึ้นมา
 6. ความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์จะส่งผ่านไปยังท่านทันทีที่ได้รับส่งมอบแล้ว ยกเว้น ถ้าการส่งมอบนั้นล่าช้าเนื่องจากท่านละเมิดพันธะของท่านภายใต้สัญญา (เช่น ข้อ 7.8) ความเสี่ยงจะถูกส่งผ่านไปยังท่าน ณ วันที่ที่การส่งมอบนั้นควรจะเกิดขึ้นแต่ท่านกลับละเมิดพันธะนั้นเสีย เมื่อความเสี่ยงถูกส่งผ่านไปยังท่าน เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์นั้นๆ การที่ละเมิดพันธะ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถของท่านในการสั่งซื้อสินค้ากับ PINKAGE THAILAND ในอนาคต
 7. ถ้าท่านไม่พร้อมที่จะรับการส่งมอบสินค้าหรือรับสินค้า เราอาจออกบัตรเพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับการส่งมอบใหม่อีกครั้ง หรือให้ท่านไปรับจากผู้ให้บริการจัดส่งเอง
 8. ถ้าการส่งมอบหรือการรับสินค้านั้นเกิดล่าช้าเนื่องจากท่านปฏิเสธอย่างไม่มี เหตุผลที่จะยอมรับสินค้าที่ส่งมอบ หรือถ้าท่านไม่ (ภายในสองสัปดาห์นับจากวันที่พยายามครั้งแรกที่จะส่งมอบสินค้าให้ท่าน) ยอมรับการส่งมอบหรือไปรับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่ง เราอาจ (โดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่เรามีอยู่แล้ว) ดำเนินการใดๆ หรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้ :
  (a) คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผล; หรือ
  (b) ไม่ส่งมอบสินค้าหรือยกเลิกการส่งมอบ และเราจะแจ้งท่านทันทีเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีนี้เราจะคืนเงินแก่ท่าน หรือแก่บริษัทบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านตามแต่กรณี สำหรับเงินใดๆ ที่ท่านได้ชำระมาแล้ว แก่เราภายใต้สัญญาดังกล่าว หักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้วยจำนวนที่เหมาะสม (รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพยายามส่งมอบสินค้าและนำสินค้าคืนกลับมา และค่าเก็บรักษาใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.8 (a) ข้างต้นนี้)
  ท่านยอมรับว่าสินค้านั้นเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป และไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับข้อกำหนดหรือความต้องการเฉพาะใดๆ ที่ท่านอาจมี

การยกเลิกโดยลูกค้า (กรณีสินค้าไม่มีตำหนิ)

ถ้าท่านมีความประสงค์ยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า Pinkagethailand Customer Service Team ที่เบอร์ 02-029-9869 ต่อ 123 หรือ customer@pinkagethailand.com โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก ถ้าสินค้าภายใต้คำสั่งซื้อได้ถูกส่งไปแล้ว อาจไม่สามารถยกเลิกได้ และรายการสินค้านั้นจะต้องถูกส่งคืนมายังบริษัทแทนตามคำแนะนำที่แจ้งไว้โดย ฝ่ายบริการลูกค้า Customer Service Team (กรุณาโทรไปยังหมายเลข เบอร์ที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ หรือให้ดูในใบสลิปคืนสินค้าที่แนบไปกับพัสดุที่ได้รับ)

การส่งคืนสินค้า และนโยบายการคืนเงิน

 1. ถ้าท่านไม่พึงพอใจกับสินค้าที่ท่านซื้อ ท่านอาจส่งสินค้าดังกล่าวคืนมายังเราภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า สินค้านั้นจะต้องไม่ถูกใช้ ป้ายฉลากสินค้าจะต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย และสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ของยี่ห้อนั้นๆ (ถ้ามี) นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในรายการสินค้า/ยี่ห้อที่ระบุ ว่าขอเงินคืนไม่ได้ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา
 2. ท่านต้องส่งคืนสินค้ามายังเราในสภาพเหมือนเดิมดังที่เป็นตอนที่ท่านรับ สินค้า และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย ในกรณีที่สินค้าใดๆ ที่ส่งคืนกลับมายังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังท่าน
 3. ในบางกรณี นโยบายการชำระเงิน/การยกเลิกและการคืนเงินสำหรับสินค้าบางอย่างอาจแตกต่าง จากเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปตามที่ระบุไว้ในนี้ ในกรณีดังกล่าว เราจะแสดงเงื่อนไขพิเศษไว้ในส่วนของรายละเอียดสินค้า

สินค้าที่มีความบกพร่อง

 1. บรรดาคำอธิบายสินค้า และข้อมูลที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์นี้ ได้แสดงไว้ “ตามที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการให้การรับประกันไว้อย่างชัดแจ้ง หรือเป็นนัยไว้ หรือรับประกันไว้โดยประการอื่นใดก็ตาม
 2. รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่เห็นบนในเว็บไซต์นี้อาจแตกต่างไปเล็กน้อยจากตัวผลิตภัณฑ์จริงที่ท่านได้รับ
 3. ถ้าสินค้าที่ท่านได้รับมีความบกพร่อง ให้ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า Customer Service Team ของเรา แล้วแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อของท่าน ชื่อและที่อยู่ของท่าน รายละเอียดของสินค้า และเหตุผลที่ต้องส่งคืน และระบุว่าท่านต้องการเงินคืนหรือต้องการให้เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่
 4. ทันทีที่ได้รับสินค้า ท่านต้องตรวจสอบสินค้า และเราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับสิทธิของท่านในการได้รับการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ หรือขอเงินคืน (ถ้ามี) ผ่านทางอีเมลล์โดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้
 5. ในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนมานั้นไม่มีความบกพร่อง เราอาจใช้ดุลพินิจตัดสินใจที่จะไม่ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้านั้นให้ใหม่ และ/หรือเราอาจขอให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการซ่อมตามจำนวนที่ดู สมควรตามค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายมาตรฐานปัจจุบันของเรา และหักค่าใช้จ่ายนี้จากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่าน หรือตามรายละเอียดการชำระเงินที่ท่านระบุไว้ตอนที่ท่านส่งคำสั่งซื้อ และเราจะไม่รับผิดชอบ (ถึงขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้) ต่อท่านสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการนี้

PC VERSION